آنالیز خرابی و آزمون پایایی

تحلیل شکست (آنالیز خرابی و عیوب)

 • تایید (راستی آزمایی) حالت خرابی
 • ردیابی منحنی
 • اسکن میکروسکوپ آکوستیک
 • سطح مقطع
 • اسکن میکروسکوپ الکترونی
 • طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDS or EDX)
 • کشف نقاط حساس (هات اسپات)
 • رنگ‌آمیزی و بررسی (Dye and Pry)

آزمون پایایی (تست قابلیت اطمینان)

 • تست تخلیه الکترواستاتیک (ESD) و اضافه تنش الکتریکی
 • فرسوده‌سازی سریع برای اعتبارسنجی طول عمر دستگاه (Burn – in)
 • چرخه (سیکل) حرارتی
 • شوک حرارتی
 • تست لرزه
 • آزمون افت drop
 • تست دما و رطوبت