لیست قطعات زیراستاندارد (کم کیفیت)

آزمایشگاههای قطعه آزمون گزارش‌های کیفیت را منتشر می‌کند، که فهرستی از دستگاههایی است که بیش از 5٪ خرابی قطعه در تست الکتریکی داشتند، یا خریدار پس از دریافت نتایج روشهای بازرسی، از خرید آن قطعه سرباز زده است.

البته این لیست به این معنا نیست که دستگاه های باقیمانده معیوب هستند و کامل نمی‌باشند (به عنوان مثال، ممکن است نرخ خرابی 5٪ خیلی زیاد باشد یا برخی خریداران دستگاه هایی را با برخی شرایط فیزیکی بپذیرند و برخی نیز قبول نکنند)، بلکه هدف این است که شاخصی برای آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد تعیین شود و یادآور می‌شود از خطرات تهیه مواد بدون اقدامات مناسب کنترل کیفیت.