خانواده آزمایشگاه قطعه آزمون به حرفه‌ای بودن خود می‌بالد. هرچه جلوتر می رویم، همواره به دنبال بهتر شدن خود و روند کارمان هستیم. ما خوشحالیم که تعهد خود را با حرفه ای بودن مان نشان می دهیم. لیستی از گواهینامه ها را در تصاویری زیر مشاهده می نمایید.